Konkurs dla przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji

Przypominamy, że do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

O dotację unijną mogą wnioskować przedsiębiorcy z sektora MŚP, czyli:
1) mikroprzedsiębiorstwa,
2) małe przedsiębiorstwa,
3) średnie przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków będzie prowadzony zgodnie ze zidentyfikowanymi Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Zachodniopomorskiego – to znaczy, że aplikować mogą przedsiębiorstwa realizujące inwestycję w następujących branżach:

Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego:

bez-tytulu3

Poza zakwalifikowaniem się do określonej inteligentnej specjalizacji konieczne jest również wpisanie się do określonego w „Regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” kodu PKD (od strony nr 8 do 12 umieszczona jest szczegółowa klasyfikacja kodów PKD). Poniżej został umieszczony link do regulaminu konkursu:
http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/regulamin_konkursu_1_5_2016_10_31.pdf

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa wyróżnia się dwa poziomy procentowe dofinansowania – wynoszą one:
45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

W ramach naboru została wyznaczona minimalna wartość kwalifikowalnych wydatków inwestycyjnych oraz maksymalna kwota dotacji unijnej o jaką mogą się ubiegać przedsiębiorcy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie może być mniejsza niż 400 000,00 zł, natomiast maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 4 000 000,00 zł.

Celem projektu inwestycyjnego powinno być wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów i / lub usług.