Korekta harmonogramu naborów projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

W nowej wersji harmonogramu skorygowano termin ogłoszenia naboru dla działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. W poprzedniej wersji dokumentu omyłkowo wskazano złą datę rozpoczęcia tego konkursu.

Harmonogram przewiduje organizację 15 naborów w 9 działaniach i poddziałaniach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
• poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
• działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
• działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
• działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
• działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
• działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
• działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
• działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
• działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Pierwsze nabory ruszą już w październiku 2015 r. i będą dotyczyły projektów z zakresu: inwestycji drogowych w miastach na prawach powiatu, ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych.

http://www.pois.gov.pl/media/8245/Harmonogram_konkursow_2015_2015-08-19.pdf