Kredyt technologiczny z dotacją dla firm z sektora MSP

Znany przedsiębiorcom instrument wsparcia pod nazwą kredyt technologiczny będzie dostępny już w tym roku: 7 grudnia 2015r rusza pierwszy konkurs w ramach działania „Kredyt na innowacje technologiczne”, Programu Inteligentny Rozwój. Mikro, Małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały czas na złożenie wniosków do 20 stycznia 2016r.

MŚP mogą sfinansować kredytem technologicznym inwestycje związane z wdrożeniem wyników B+R. Technologia która może uzyskać wsparcie ma umożliwić wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego premia technologiczna umożliwi spłatę kredytu technologicznego, udzielonego na realizację inwestycji przez banki komercyjne.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet i poziom dofinansowania
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 303 000 000,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony złotych), w tym:
1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 30 136 486,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych );
2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 272 863 514,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czternaście złotych).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 mln zł.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.