Możliwość wsparcia dotacyjnego do 4 mln zł dla przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego!

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego po raz kolejny ogłosił konkurs dla przedsiębiorców działających w obszarze regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji rozpocznie się 03 grudnia 2018 roku i będzie trwał do 1 marca 2019 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu określono na lipiec 2019r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie firmy o statusie mikro, małego oraz średniego przedsiębiorstwa, które funkcjonują w obszarze następujących inteligentnych specjalizacji:

• Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
• Zaawansowanie wyroby metalowe
• Produkty drzewno – meblarskie
• Opakowania przyjazne środowisku
• Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
• Nowoczesne przetwórstwo rolno – spożywcze
• Multimodalny transport i logistyka
• Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Tylko te firmy, które działają lub planują się rozwijać we wskazanych powyżej branżach będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. W celu możliwości weryfikacji, czy nasza inwestycja wpisuje się w te branże należy sprawdzić kod pkd produkcji lub usługi, którą zamierzamy dzięki realizacji projektu wdrożyć na rynek.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie projekty mogą obejmować inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do:

• Budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa
• Wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu
• Zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa
• Zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Wszystkie projekty muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej, co oznacza że projekt nie może się rozpocząć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu obejmuje między innymi:

• Nabycie nieruchomości (limit 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych)
• Nabycie środków trwałych
• Zakup robót i materiałów budowlanych
• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
• Nabycie urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (limit określany na podstawie osobnych wyliczeń)

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Ile możemy otrzymać dofinansowania?

W ramach naboru można otrzymać dofinansowanie na poziomie do 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, lub 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw, przy czym minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 500 000 zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 000 000 zł.
Jakie warunki należy spełnić żeby otrzymać dofinansowanie?

Kryteria oceny wniosków premiują tych Wnioskodawców, którzy spełnią następujące warunki określone w karcie oceny wniosków:

• inwestycja będzie prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej na rynku regionalnym, krajowym lub światowym – wdrożenie innowacji produktowej na rynek międzynarodowy jest najwyżej oceniane
• inwestycja będzie prowadzić do wdrożenia innowacji procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego lub polskiego
• inwestycje będą wpływać na podniesienie stopnia innowacyjności gospodarki regionu
• inwestycja będzie prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na poziomie krajowym lub światowym
• inwestycja będzie zakładać wykorzystanie elementów wyników prac B+R prowadzonych samodzielnie lub na zlecenie, bądź wyników zaplanowanych do zakupu w ramach projektu
• inwestycja będzie przyczyniać się utworzenia nowych miejsc pracy
• inwestycja będzie charakteryzować się gotowością do realizacji – posiadanie wszystkich pozwoleń gwarantuje najwyższą punktację
• inwestycja będzie przyczyniać się do rozwoju współpracy z podmiotami edukacyjnymi (uczelnie, szkoły zawodowe)
• premiowani będą również przedsiębiorcy, którzy obniżą dla swojej inwestycji procentowy poziom dofinansowania
• inwestycja będzie realizowana przez podmioty odprowadzające podatki na terenie województwa zachodniopomorskiego – odprowadzanie trzech rodzajów podatków gwarantuje najwyższą punktację w ocenie

Firma Najda Consulting z sukcesem przygotowała w poprzednich naborach w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 10 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość inwestycji 79 451 429,46 złotych, natomiast łączne dofinansowanie dla tych projektów wyniosło 27 154 190,47 złotych. W poprzednich konkursach dofinansowanie dostały między innymi takie projekty jak: „Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie” dla przedsiębiorstwa produkcyjnego „GOTECH” Sp. z o.o. (wartość projektu – 12 414 070,20 zł, dofinansowanie – 3 532 459 zł), „Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna” (wartość projektu – 4 666 940,60 zł, dofinansowanie – 1 707 417,27 zł), czy też „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi cięcia i ukosowania kształtowników i profili w co najmniej 7 osiach metodą cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego zgodnej z wymogami normy EN 1090-2 w klasie EXC4 przez firmę Navikon SRY sp. z o.o. w Świnoujściu” (wartość projektu – 3 298 983 zł, dofinansowanie – 1 072 840 zł).
W konkursie przewidziano do rozdysponowania kwotę 38,5 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt, że środki dla przedsiębiorców w obecnej perspektywie unijnej 2014-2020 są już prawie rozdysponowane i jest to jeden z ostatnich konkursów warto przemyśleć dobrze zakres projektu i podjąć decyzję o aplikowaniu o te fundusze.

Andrzej Najda
Najda Consulting