Na jakie dofinansowania w 2018 roku mogą liczyć samorządy gminne?

Szanowni Państwo,
przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku konkursów na dofinansowanie projektów dla samorządów gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W 2018 r. możliwe będzie złożenie wniosków o dofinansowanie między innymi na inwestycje związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, dofinansowaniem budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, wsparcia projektów w zakresie gospodarki odpadami, projektów turystycznych, wsparcie szkół, przedszkoli, infrastruktury społecznej oraz projektów z zakresu rewitalizacji przestrzeni publicznej.

Więcej informacji odnośnie konkursów dostępne jest poniżej:

Działanie 2.6 RPO WZP Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Data publikacji ogłoszenia: 31.08.2018
Otwarcie naboru wniosków: 01.10.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 30.11.2018

Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 1 700 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 95% wydatków kwalifikowalnych projektu
Minimalny wkład własny beneficjenta: 5%

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, osoby prawne jst

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące kompleksową głęboką modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej.

Działanie 3.5 RPO WZP Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2018
Otwarcie naboru wniosków: 02.03.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 30.04.2018

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, przedsiębiorcy

Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 2 000 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów dotyczących budowy i modernizacji sieci wodociągowej oraz inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi

Działanie 3.6 RPO WZP Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Data publikacji ogłoszenia: 31.05.2018
Otwarcie naboru wniosków: 02.07.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 31.08.2018

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, przedsiębiorcy, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 5 000 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych

Działanie 3.7 RPO WZP Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2018
Otwarcie naboru wniosków: 02.03.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 30.04.2018

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, jednostki sektora finansów publicznych, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe ich jednostki organizacyjne

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 5 000 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

W ramach działania wspierane będą projekty mające na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami na terenie województwa, w tym budowę (przebudowę) zakładów oraz instalacje i urządzenia odzysku, unieszkodliwiania odpadów.

Działanie 3.8 RPO WZP Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2018
Otwarcie naboru wniosków: 02.03.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 30.04.2018

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, jednostki sektora finansów publicznych, zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 3 000 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach działania mają na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie województwa, w tym budowę (przebudowę) zakładów oraz instalacje i urządzenia odzysku, unieszkodliwiania odpadów, jak również oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem ich bezpiecznego unieszkodliwienia. W sytuacji gdy wykazany zostanie brak innego możliwego zagospodarowania odpadów możliwa będzie budowa, przebudowa, rozbudowa kwater do składowania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu.

Działanie 4.9 RPO WZP Rozwój zasobów endogenicznych
Typ 1: Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy

Data publikacji ogłoszenia: 30.03.2018
Otwarcie naboru wniosków: 30.04.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 28.06.2018

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorcy

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 2 000 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

W ramach działania będą wspierane przedsięwzięcia, które będą kreować nowe produkty turystyczne oraz rozwój istniejących produktów na bazie potencjałów endogenicznych danego obszaru.

Działanie 6.6 RPO WZP Programy zapewnienia i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Typ 1: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki (żłobki i kluby dziecięce oraz w ramach instytucji opiekuna dziennego)
Typ 2: Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy

Data publikacji ogłoszenia: 08.05.2018
Otwarcie naboru wniosków: 08.06.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 29.06.2018

Typ beneficjenta: wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 4 400 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Działania w ramach przedmiotowego PI będą polegały na tworzeniu dogodnych warunków godzenia ról rodzinnych i zawodowych, m.in. poprzez rozwój opieki instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej nad dziećmi do 3 roku życia. Tego typu działania przewidują m.in. tworzenie nowych miejsc w aktualnie funkcjonujących instytucjonalnych podmiotach opieki nad dziećmi, a także ich tworzenie w nowych placówkach wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania.
Jednocześnie powyższe działanie przewiduje także inicjatywy mające na celu tworzenie przyzakładowych żłobków/klubów dziecięcych na obszarach charakteryzujących się dużą koncentracją zakładów pracy np. strefy ekonomiczne czy parki naukowo-technologiczne.

Działanie 7.1 RPO WZP Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Typ 1: Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Data publikacji ogłoszenia: 15.12.2017
Otwarcie naboru wniosków: 15.01.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 12.02.2018

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST, podmioty ekonomii społecznej, podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 4 500 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Typ 3: Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych- Schemat A dot. wsparcia na przygotowanie lub aktualizację lokalnych programów rewitalizacji, schemat B dot. wsparcia we wdrażaniu projektów zapisanych w LPR

Data publikacji ogłoszenia: 08.03.2018
Otwarcie naboru wniosków: 09.04.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 08.05.2018

Typ beneficjenta: wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 5 250 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Działanie 7.2 RPO WZP Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej
Typ 1: Aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa, zdrowotna) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej

Data publikacji ogłoszenia: 19.12.2017
Otwarcie naboru wniosków: 19.01.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 26.02.2018

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST, Podmioty Ekonomii Społecznej, podmioty integracji społecznej, podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 3 977 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Działanie 8.1 RPO WZP Upowszechnienie edukacji przedszkolnej
TYP 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
TYP 2: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w
TYP 3: Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne
TYP 4: Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
TYP 5: Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego

Data publikacji ogłoszenia: 02.10.2018
Otwarcie naboru wniosków: 06.11.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 03.12.2018

Typ beneficjenta: wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 2 395 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Działanie 8.6 RPO WZP Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
TYP 1: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
TYP 2: Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego.
TYP 3: Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym.
TYP 4: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem.
TYP 5: Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU).
TYP 6: Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.

Data publikacji ogłoszenia: 02.03.2018
Otwarcie naboru wniosków: 04.04.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 08.05.2018

Typ beneficjenta: wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 6 800 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania:
• 95% dla realizacji programów kształcenia zawodowego
• 90% dla szkolnych i pozaszkolnych form ustawicznego kształcenia zawodowego
• 5% dla realizacji programów kształcenia zawodowego
• 10% dla szkolnych i pozaszkolnych form ustawicznego kształcenia zawodowego

Działanie 9.2 RPO WZP Infrastruktura społeczna
TYP 1: Odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie mieszkań chronionych

Data publikacji ogłoszenia: 15.12.2017
Otwarcie naboru wniosków: 15.01.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 15.03.2018

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, podmioty ekonomii społecznej

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 500 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Działanie 9.3 RPO WZP Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
Kompleksowa realizacja działań na podstawie planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru

Data publikacji ogłoszenia: 28.09.2018
Otwarcie naboru wniosków: 30.10.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 04.01.2019

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i inne związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, instytucje kultury

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 18 690 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Działanie 9.8 RPO WZP Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
Typ 1: Inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji

Data publikacji ogłoszenia: 02.04.2018
Otwarcie naboru wniosków: 04.05.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 04.07.2018

Typ beneficjenta: szkoły zawodowe, państwowe wyższe szkoły zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, podmioty prowadzące działalność oświatową

Dostępna alokacja w ramach konkursu: 3 500 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Działanie 1.5 POIŚ Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji
Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych
Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym
Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: maj 2018

Typ beneficjenta: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe

Planowana alokacja w ramach konkursu: 100 000 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Działanie 2.1 POIŚ Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
2.5.1 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: kwiecień 2018

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu ich jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

Planowana alokacja w ramach konkursu: 200 000 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Działanie 2.2 POIŚ Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: marzec 2018

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

Planowana alokacja w ramach konkursu: 200 000 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Działanie 2.4 POIŚ Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Planowany termin rozpoczęcia naboru: luty 2018

Typ beneficjenta: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, jednostki badawczo-naukowe, uczelnie, pozarządowe organizacje ekologiczne, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, urzędy morskie

Planowana alokacja w ramach konkursu: 30 000 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Działanie 2.5 POIŚ Poprawa jakości środowiska miejskiego

Planowany termin rozpoczęcia naboru: marzec 2018

Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

Planowana alokacja w ramach konkursu: 120 000 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%