Nabór wniosków na inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP!

Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pojawiły się informacje o konkursach dotyczących inwestycji przedsiębiorstw. Konkursy zostały dedykowane mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom realizującym inwestycje na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (dalej:SOM) – Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. W niniejszym artykule przeanalizowana zostanie dokumentacja konkursowa oraz wymogi dotyczące projektów przedsiębiorstw działających na obszarze SOM.

Nabory wniosków w ramach konkursu będą trwać od 2 marca do 5 maja 2017 r. Pula środków przeznaczona na obecny nabór to 19 mln zł. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą mogły pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 55 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Po raz kolejny tak jak w przypadku wcześniejszych konkursów RPO WZ 1.5. czy 1.6. będą dofinansowane projekty cechujące się innowacyjnością rozwiązań technologicznych. Przy wykorzystaniu środków unijnych będzie można sfinansować inwestycje początkowe obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne czy też wartości niematerialne i prawne, które będą w efekcie prowadzić do:
• wykreowania innowacji produktowej, tj. stworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu/usługi;
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, bądź
• wprowadzenia innowacji procesowej, tj. zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
Podstawowym warunkiem, który powinien spełniać projekt jest jego zgodność ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Terytorialnego.
Obszar ten został przedstawiony na mapie poniżej.

Rysunek. Szczeciński Obszar Metropolitarny.
Źródło : http://gis.um.szczecin.pl (17.02.2017)

Największe szanse na dofinansowanie będą miały te projekty, które spełnią najwięcej z poniższych kryteriów:
1. Wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej i nietechnologicznej wskutek realizacji projektu.
Jest to najwyżej punktowane kryterium dające sporą przewagę w przypadku wprowadzenia przez Wnioskodawcę co najmniej 4 innowacji produktowych bądź procesowych oraz innowacji nietechnologicznej.
2. Powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami realizującymi kierunki wytyczone w Strategii ZIT SOM oraz priorytety inwestycyjne RPO WZ.
Jest to kolejne wysoko punktowane kryterium przyznające m.in. punkty za lokalizację (projekt zlokalizowany na obszarze terenu inwestycyjnego będącego przedmiotem projektu w ramach 1.11 RPO WZ lub innego terenu inwestycyjnego zlokalizowanego na obszarze SOM) oraz powiązanie z innymi projektami (projekt zintegrowany/komplementarny z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi/trwającymi bądź planowanymi do realizacji w ramach Strategii SOM). Dodatkowo, punkty można otrzymać za powiązanie z projektami uwzględniającymi założenia takich priorytetów inwestycyjnych RPO WZ jak:
1a. Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy;
1b.Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych. technologii (…)

3. Wpisywanie się projektu do regionalnych specjalizacji wymienionych w Strategii ZIT SOM, tj. branża metalowo-maszynowa ( najwyżej oceniania), branża drzewna i chemiczna, logistyka, pozostałe.
4. Nawiązanie współpracy z partnerami gospodarczymi działającymi na obszarze oraz poza obszarem SOM.
5. Wysokość dofinansowania.
W przypadku tegoż kryterium najwięcej punktów będzie można uzyskać w przypadku, gry wartość projektu będzie mniejsza niż 500 000 zł, punktowane również będą projekty w których wartość ta nie przekroczy 800 000 zł.
6. Wpływ na pozycję konkurencyjną Wnioskodawcy.
Będzie miała tutaj znaczenie poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej w skali ponadregionalnej, natomiast za projekty zwiększające konkurencyjność przedsiębiorcy w skali świata uzyskają najwięcej punktów w ramach kryterium.
7. Gotowość do realizacji projektu.
W większości naborów jest to kryterium punktowane ma ono na celu premiowanie projektów, które są w pełni lub w znaczącym stopniu gotowe do realizacji.
8. Stopień innowacyjności projektu.
Nie tylko liczba wprowadzonych innowacji będzie miała znaczenie w przypadku niniejszego konkursu, również oceniany będzie stopień innowacyjności projektów. Pradopodobieństwo uzyskania największej liczby punktów będą miały projekty polegające na: wprowadzeniu światowych innowacji produktowych oraz wdrożeniu innowacji procesowych co najmniej na skalę kraju.
9. Powstanie nowych miejsc pracy. Warunkiem, który musi być spełniony przez każdy projekt jest stworzenie w ramach projektu co najmniej 1 nowego miejsca pracy ( 1 etat). Największe szanse na pozyskanie dofinansowania będą miały projekty polegające na utworzeniu więcej niż 5 etatów.

Niżej punktowane, aczkolwiek w ocenie mające znaczenie będą takie kwestie jak: zdolność organizacyjna i finansowa Wnioskodawcy do utrzymania rezultatów projektu, jakość i nowoczesność materiałów i technologii zastosowanych do wytworzenia produktów czy też stopień w jaki będą one spełniać przyszłościowe potrzeby beneficjentów.

Ponadto, zostały również w zestawie kryteriów oceny zawarte kryteria dotyczące: zastosowania w projekcie rozwiązań dostosowujących infrastrukturę do zmian klimatu oraz ponadprzeciętnej trwałości projektu.