Nabór wniosków na poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 . Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 28 sierpnia ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Wnioski należy składać w terminie: od 30 września 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

W ramach Działania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
• Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
• ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
• jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
• biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:
• wyżej wymienione podmioty
• przedsiębiorcy,
• organizacje pozarządowe,

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 400 000 000,00 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu nie może być niższa niż 4 mln PLN.
Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego-232-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-kultury/