Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania: Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Instrument ten nie jest typową formą dotacji unijnej, łączy w sobie bowiem dwa modele finansowania: komercyjny i publiczny.
Pierwszym zadaniem jakie musi zrealizować przyszły Beneficjent dofinansowania w ramach działania 3.2.2 PO IR jest więc uzyskanie kredytu komercyjnego na realizację zaplanowanej inwestycji w jednym z banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:
• Alior Bank SA
• Bank BGŻ BNP Paribas SA
• Bank Handlowy w Warszawie SA
• Bank Millennium SA
• Bank Ochrony Środowiska SA
• Bank Polska Kasa Opieki SA
• Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
• Bank Zachodni WBK SA
• Deutsche Bank Polska SA
• Idea Bank SA
• ING – Bank Śląski SA
• Krakowski Bank Spółdzielczy
• mBank SA
• PKO Bank Polski SA
• Raiffeisen Bank Polska SA
• SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
• Bank BPH SA
• Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Dopiero po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu. Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, a przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

Realizacja inwestycji finansowana jest więc środkami kredytu komercyjnego, jednakże jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca część kredytu (tzn. na podstawie przekazanych do BGK poniesionych kosztów projektu BKG przekazuje banku kredytującemu kwoty wynikające w umowy premii technologicznej, obniżając w ten sposób wielkość zadłużenia inwestora).
Wysokość premii technologicznej przyznanej przez BGK jest uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa i może wynosić od 25% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu (jednakże nie więcej niż 6 mln zł).

Więcej informacji odnośnie tego konkursu przedstawiamy w artykule zamieszczonym na naszym blogu.