Nowa wersja SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiany dotyczą przede wszystkim uzupełnienia SzOOP RPO WP o nowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) dotyczące w szczególności pomocy publicznej, dodania nowych pojęć do Wykazu stosowanych pojęć oraz uzupełnienia o kolejne projekty listy przedsięwzięć zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zmiany wynikają przede wszystkim z dostosowania zapisów SzOOP do nowych wytycznych MIiR.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowa-wersja-szoop-rpo-wp-2014-20-1