Nowy harmonogram naboru wniosków na 2016r w Programie Inteligentny Rozwój

27 listopada 2015 r. opublikowano zatwierdzony harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na rok 2016. Dokument prezentuje informacje o terminach oraz kwotach przeznaczonych na wsparcie projektów w ramach poszczególnych naborów.

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Nabór wniosków: 04.04.2016 – 29.07.2016

Kto może składać wnioski?
• przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjne

Nabór wniosków: 07.01.2016 – 29.02.2016

Kto może składać wnioski?
• przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Nabór wniosków: 01.03.2016 – 29.04.2016

Kto może składać wnioski?
• przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i Usług.

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Nabór wniosków: 18.01.2016 – 18.03.2016

Kto może składać wnioski?
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Usługi proinnowacyjne (powiązane z aktywnością badawczo-rozwojową lub innowacyjną), świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nabór wniosków: 06.06.2016 – 30.01.2017

Kto może składać wnioski?
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Usługi badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu:
a)nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;
b)nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Usługi mogą dotyczyć innowacji nietechnologicznych, w tym nowych modeli biznesowych

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Nabór wniosków: 22.10.2015 – 31.03.2016

Kto może składać wnioski?
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
-działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe,
-działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:
a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji;
b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Nabór wniosków: 01.06.2016 – 31.08.2016

Kto może składać wnioski?
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
wdrożenie przez przedsiębiorcę wyników prac B+R (zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie)

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór wniosków: 01.07.2016 – 01.09.2016

Kto może składać wnioski?
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
wdrożenie przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R (własnych lub zakupionych)

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Nabór wniosków: 01.10.2016 – 01.11.2016

Kto może składać wnioski?
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji poniższych programów:
– specjalistyczne warsztaty i indywidualne doradztwo umożliwiające przedsiębiorcom opracowanie strategii marketingowej skierowanej na wybrany rynek zagraniczny; usługi będą świadczone przez krajowych i zagranicznych ekspertów wybranych przez PARP spośród osób posiadających praktyczną wiedzę związaną z prowadzeniem działalności na danym rynku zagranicznym, a także przez partnerów społeczno-gospodarczych i reprezentatywne izby gospodarcze, które wykażą się ekspercką wiedzą i kompetencjami w zakresie wprowadzania firm polskich na dany rynek zagraniczny oraz aktywną współpracą z instytucjami otoczenia biznesu na danym rynku zagranicznym;
– zakup usług mentorskich oraz eksperckich, w tym marketingowych, prawnych, z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na wybranym runku, opracowania i testowania strategii sprzedaży, świadczonych przez lokalnych ekspertów, poszukiwanie i kojarzenie z zagranicznymi kontrahentami, wsparcie w zakresie przygotowania produktu, usługi lub technologii do potrzeb wybranego rynku docelowego;
– usługi doradcze związane z aktywnością innowacyjnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych