Ogłoszenie konkursu na małe projekty badawczo-rozwojowe w ramach RPO WZ

Instytucja Zarządzająca RPO WZ ogłosiła konkurs na projekty B+R realizowane przez mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w ramach działania 1.1.

Celem priorytetowym działania jest zachęcenie przedsiębiorców w regionie województwa zachodniopomorskiego na większe zaangażowanie się w prowadzenie badań.

W ramach konkursu, w roku 2016 zostały wyznaczone dwa terminy (etapy) składania wniosków:

ETAP I ROZPOCZĘCIE NABORU 21 stycznia
ZAKOŃCZENIE NABORU 31 marca
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU lipiec

ETAP II ROZPOCZĘCIE NABORU 1 kwietnia
ZAKOŃCZENIE NABORU 30 czerwca
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU październik

Projekty powinny obejmować swoim zakresem zakup w jednostce naukowej usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem bądź przetestowaniem nowego lub ulepszonego:

-produktu,

-usługi,

-technologii produkcji,

-projektu wzorniczego,

w dwóch obszarach tematycznych inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego tj. chemia i przemysł metalowo-maszynowy.

Oczekiwania odnoszące się do rezultatu projektu zostały:

innowacyjny, konkurencyjny, gotowy do wdrożenia, odpowiadający na zapotrzebowanie konsumentów.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 940 000,00 zł, przy czym na każdy etap przeznaczono po 470 000,00 zł.

Jedno przedsiębiorstwo może aplikować kilkukrotnie o środki z działania 1.1., jednakże niezależnie od liczby projektów maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Wkład własny wnioskującego o środki nie może być niższy niż 15%.

Projekt może dostać dofinansowanie ze środków EFRR na maksymalnym poziomie 85%.

Warto zwrócić uwagę na to, iż pomoc w ramach działania 1.1. RPO WZ stanowi pomoc de minimis.