Ogłoszenie konkursu PO IR na działanie 2.1

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Inteligentny Rozwój ogłosiła z dniem 27.07.2015 r. konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Termin składania wniosków jest od 1.09.2015 do 30.10.2015
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 460 000 000 zł, w tym 44 749 197,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 250 803,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Link: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw/