Ogłoszono drugi nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

W dniach 31.05.2016 do 31.07.2016 składać będzie można wnioski o dofinansowanie inwestycji polegających na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnych oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Dla projektów generujących dochód poziom dofinansowania wynosić będzie 63,75% wydatków kwalifikowanych.

O dofinansowanie starać się mogą:
– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod poniższym adresem:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/art,2,ii-nabor-dla-dzialania-2-3-poiis-2014-2020-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach.html