Ogłoszono kolejne nabory wniosków w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planowane są nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących działań:

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Terminy naborów wniosków: od 22.06.2015 do 22.07.2015

O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne), kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych oraz grupy uczelni pod przewodnictwem lidera.
Dofinansowanie otrzymać można na realizację projektów obejmujących wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
Terminy naborów wniosków: od 22.06.2015 do 22.07.2015

O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne), kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych oraz grupy uczelni pod przewodnictwem lidera.
Dofinansowanie otrzymać można na realizację projektów obejmujących swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych mogące przebiegać wyłącznie w dwóch odrębnych procesach:
1. tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source,
2. modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego.
Powyższe działania muszą zostać uzupełnione o opracowanie oraz wdrożenie w jednostce objętej wsparciem precyzyjnych procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.

1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego)
Terminy naborów wniosków: od 22.06.2015 do 30.06.2015

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:
 Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332),
 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 Specjalne ośrodki wychowawcze,
 Domy samotnej matki,
 Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy)

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego), województwo mazowieckie
Terminy naborów wniosków: od 30.06.2015 do 9.07.2015

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:
 publiczne służby zatrudnienia,
 Ochotnicze Hufce Pracy,
 agencje zatrudnienia,
 instytucje szkoleniowe,
 instytucje dialogu społecznego,
 instytucje partnerstwa lokalnego.
Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), województwo dolnośląskie i małopolskie
Terminy naborów wniosków: 13.07.2015 do 24.07.2015 (dolnośląskie), od 20.07.2015 do 27.07.2015 (małopolskie)

W ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
 publiczne służby zatrudnienia;
 Ochotnicze Hufce Pracy;
 agencje zatrudnienia;
 instytucje szkoleniowe;
 instytucje dialogu społecznego;
 instytucje partnerstwa lokalnego.
W ramach niniejszego konkursu realizować można następujące typ operacji określony w SZOOP PO WER Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy)

Szczegółowe informacje temat konkursów:
http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#