Ogłoszono konkurs na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r. Nabór prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-wsparcie-osob-mlodych-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-131-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/