Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie na modernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

W dniach 30.06.2016 r. do 31.08.2016 r. składać będzie można wnioski o dofinansowanie inwestycji polegających na kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskowane projekty dotyczyć muszą obiektów zlokalizowanych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST , towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarządowe.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ww. konkursie wynosi 18,8 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Nie określono minimalnych i maksymalnych wartości projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na naszym blogu w którym szczegółowo opisane zostały warunki konkursu:
artykuł

Ogłoszenie o konkursie jest dostępne pod adresem:
http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/28-modernizacja-energetyczna-wielorodzinnych-budynkow-mieszkaniowych-w-ramach-strategii-zit-dla-szczecinskiego-obszaru