Ogłoszono pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Lubuskiego

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Dofinansowanie otrzymać można na projekty polegające na udostępnianiu informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej.

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30 lipca 2015 r. do 15 września 2015 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:
– przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
– jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
– spółki prawa handlowego będące własnością JST,
– publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
– jednostki naukowe,
– jednostki badawczo-rozwojowe,
– instytucje kultury (z wyłączeniem projektów dotyczących digitalizacji),
– jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe[1],
– organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia,
– pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
– jednostki Policji,
– jednostki Straży Pożarnej,
– jednostki Lasów Państwowych.
Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 2.1 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Dofinansowanie otrzymać można na projekty polegające na udostępnianiu informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu:
http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-o-konkursie-nr-rplb-02-01-00-iz-00-08-k01-15-w-ramach-rpo-lubuskie-2020-dla-dzialania-2-1-rozwoj-spoleczenstwa-informacyjnego