Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

W dniu 10 lipca 2015 r. został uruchomiony nabór w ramach programu pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Termin składania wniosków upływa 14 września 2015 r.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Przedmiotem składanych projektów powinno być zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi poprzez modernizację lub wymianę istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 20 000 Mg/rok.

Priorytetowo będą traktowane Projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2).

Beneficjentami środków w ramach programu mogą być małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania:
a. do 30% wartości wydatków kwalifikowalnych.
Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania:
a. minimalna: 600 000 EUR tj. 2 493 120 PLN,
b. maksymalna: 5 000 000 EUR tj. 20 776 000 PLN.
Alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi 10 142 358,10 EUR, tj. 42 143 526,38 PLN.