Pierwsze konkursy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim WŚ ogłosił dwa konkursy: na dofinansowanie projektów dla szkół zawodowych oraz dla przedszkoli. Do wykorzystania jest w sumie 22 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 31 sierpnia do 18 września.

Projektodawcy mogą ubiegać się o unijne dotacje m. in. na organizację kursów i praktyk w firmach dla uczniów szkół zawodowych a także uzyskać dofinansowanie do projektów, zakładających tworzenie nowych lub rozwijanie już istniejących przedszkoli.

Unijne wsparcie dla szkół i placówek kształcenia zawodowego jest realizowane poprzez Poddziałanie 8.5.1 RPO WŚ „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”. Oprócz zorganizowania różnego rodzaju dodatkowych zajęć i staży dla uczniów, za unijne pieniądze placówki zawodowe mogą wprowadzać nowe metody kształcenia, a także kupować nowoczesne wyposażenie do szkolnych pracowni. Nowością, w porównaniu z ubiegłym okresem finansowania, jest możliwość stworzenia i rozwoju centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU).

Na projekty wspierające szkolnictwo zawodowe Zarząd Województwa przeznaczył w tym roku 15 mln złotych.

Zakładanie nowych przedszkoli, rozwijanie oferty edukacyjnej oraz zwiększenie liczby miejsc w już istniejących placówkach umożliwia Poddziałanie 8.3.1 RPO WŚ „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”. Dzieci, w tym szczególnie ze specjalnymi potrzebami (np. z niepełnosprawnością) oprócz codziennej opieki pedagogicznej będą mogły skorzystać z różnego rodzaju zajęć wspierających.

Same przedszkola dzięki unijnym pieniądzom mają szansę na sfinansowanie nowych miejsc w placówkach oraz kupienie nowoczesnych zabawek i materiałów dydaktycznych.

Wsparcie dla edukacji przedszkolnej wyniesie w 2015 r. 7 mln złotych.

Więcej informacji pod adresem:
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/nabory