Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia 2015 i potrwa do 30 grudnia 2015

31 lipca 2015 ogłoszony zostanie konkurs na Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia 2015 i potrwa do 30 grudnia 2015

Celem instrumentu jest stymulowanie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie:
W ramach Poddziałania udzielane będzie wsparcie na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:
a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;
b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Usługa ta może dotyczyć innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kto może być wykonawcą usługi badawczo – rozwojowej:
Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poziom dofinansowania:
• 80% w przypadku mikro i małych przedsiębiorców,
• 70% w przypadku średnich przedsiębiorców

Limity i ograniczenia:
• Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 60.000 zł
• Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 400.000 zł.

Alokacja na poddziałanie:
46,1 mln PLN