Ponad 200 mln zł dla szkolnictwa zawodowego na Pomorzu Zachodnim

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 będzie można aplikować o środki m.in. na ulepszenie infrastruktury, specjalistyczne szkolenia, staże i praktyki dla uczniów. Dla nauczycieli to szansa na podniesienie kompetencji i umiejętności. Zakładane efekty to prawie 12 tys. osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia, ponad 1 tys. nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem, prawie 13 tys. uczniów szkół zawodowych ma otrzymać staż i praktyki u pracodawcy. Zakłada się że aż 82 szkoły i placówki kształcenia zawodowego zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Pierwszy z konkursów ogłosił już Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na początek do wzięcia jest 30 mln zł.

Tylko w ramach działania 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”, na finansowanie będą mogły liczyć działania obejmujące m.in. organizowanie dla uczniów praktyk i staży u pracodawców, pomoc stypendialną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej w nauce zawodu. Środki będą mogły być również przeznaczone na stworzenie i doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych, tworzenie klas patronackich oraz modyfikację programów nauczania. Wsparcie będzie również mogło objąć nauczycieli i instruktorów, którzy będą mogli podnieść umiejętności oraz kompetencje praktycznej nauki zawodu poprzez kursy, szkolenia, ale także praktyki i staże w przedsiębiorstwach, czy zdobycie uprawnień egzaminatora. Konkurs umożliwia również wsparcie projektów obejmujących tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, czy rozwój doradztwa zawodowego m.in. poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

więcej