PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ – Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Zaktualizowano harmonogram konkursów na 2015 r. w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Wprowadzone zmiany dotyczą 4 instrumentów Programu:

– Doprecyzowano daty dzienne drugiego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjne.

– Wprowadzono informację o kolejnym – trzecim w 2015 r. – konkursie w ramach Poddziałania 1.2 Sektorowe programy B+R. Konkurs dotyczy programu INNOCHEM. Alokacja na konkurs, to 120 mln PLN.

– W ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej zmieniono datę zakończenia planowanego konkursu z 28 marca 2016 r. na 31 marca 2016 r.

– Z uwagi na trwające prace nad przygotowaniem programów strategicznych, usunięto informację dotyczącą – planowanego do ogłoszenia w grudniu br. – konkursu w ramach Poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.

Konkurs został przeniesiony na początek przyszłego roku.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/akt-harmonogramu-naborow-wnioskow-dla-programu-inteligentny-rozwoj-na-2015/