PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ – NABÓR: 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Kto może składać wnioski?

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Wymagane jest, aby konsorcjum składało się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 651/2014 (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.

Termin naboru wniosków: od 21.10.2015 do 19.11.2015

Więcej informacji pod adresem:

http://www.poir.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-414-projekty-aplikacyjne/