Przyjęcie SZOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

15 września 2015 roku uchwałą Nr 92 / 2095 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020) w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji pod adresem:

http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/index.php/dokumenty-programowe/418-przyjecie-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-spolecznego