Publikacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dnia 23 lipca 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki zaakceptował i podpisał Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP).

Podziała środków na osie priorytetowe:

Oś I Zmniejszenie emisyjności gospodarki – 1 828 430 978 EUR
Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – 3 508 174 166 EUR
Oś III Rozwój sieci drogowej TEN‐ T i transportu multimodalnego – 9 532 376 880 EUR
Oś IV Infrastruktura drogowa dla miast – 2 970 306 179 EUR
Oś V Rozwój transportu kolejowego w Polsce – 5 009 700 000 EUR
Oś VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – 2 299 183 655 EUR
Oś VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – 1 000 000 000 EUR
Oś VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – 467 300 000 EUR
Oś IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – 468 275 027 EUR
Oś X Pomoc techniczna – 330 000 000 EUR

Link: http://www.pois.gov.pl/strony/wiadomosci/zatwierdzono-szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/