Publikacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020.

Dnia 31 lipca 2015 r. nastąpiła publikacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020.

Konsultacje społeczne trwały od 25 marca do 15 kwietnia 2015 r. Interesariusze mogli zgłaszać uwagi za pomocą formularza i przekazywać je drogą elektroniczną. Przyjęcie przez Zarząd Województwa raportu z konsultacji społecznej umożliwiło zatwierdzenie w dniu 29 lipca br. pierwszej wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

Link: http://rpo.wzp.pl/wiadomosci/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-przyjety