Regionalny Program Województwa Mazowieckiego: ogłoszono projekt SzOOP dla poddziałań dla których uruchomienia naboru wniosków planowane są na III kwartał 2015 r.

W związku z naborami wniosków, które Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje ogłosić w III kwartale 2015r. opublikowano projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla działań w ramach których ogłoszone zostaną konkursy.

Powyższy dokument dotyczy działań:
– Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza
– Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
– Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
– Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej
– Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
– Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych

Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach powyższych działań zaplanowano w III kwartale 2015r.

Szczegółowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest dostępny pod poniższym adresem:
http://www.funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2015_05/0c253593ec2115d63af635a674d8947b.pdf