Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 nabór w ramach poddziałania 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Od 20 lipca 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 prowadzony będzie nabór w ramach poddziałania 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Typ Beneficjenta:
a. Mikroprzedsiębiorstwa ( do 10 pracowników),
b. Małe przedsiębiorstwa ( do 50 pracowników),
c. Średnie Przedsiębiorstwa (do 250 pracowników).

Typ inwestycji:
a. Zakup środków trwałych lub wartości materialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
Minimalna wartość projektu:
a. 100 000,00 zł
Minimalna i maksymalna wartość dotacji:
a. Minimalna wartość dotacji: 50 000,00 zł
b. Maksymalna wartość dotacji: 800 000 PLN – poza branżą transportową lub 400 000 PLN – dla branży transportowej.
Poziom dofinansowania dla sektora MŚP wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Inwestycje ujęte we wnioskach o dofinansowanie muszą być zakończone do dnia 30 września 2015r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Załączniki niezbędne do złożenia wniosku:
a. Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy
b. Potwierdzenie źródeł finansowania na całość inwestycji brutto – promesa kredytowa, umowa pożyczki od wiarygodnego kontrahenta, wyciąg bankowy, przychody ze sprzedaży przekraczające znacznie wartość inwestycji.
c. Kopie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata obrachunkowe.
d. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem związane z realizacją projektu – jeśli dotyczy
e. Kopie zaświadczeń otrzymanej pomocy de minimis
f. Zaświadczenie/informacja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
g. Stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania – jeśli dotyczy