Resort rolnictwa przedstawił harmonogram ogłaszania kolejnych naborów wniosków z nowego PROW.

Z nowego PROW, dotychczas ogłoszono 3 nabory – są to następujące działania:

• Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – nabór trwa od 15 czerwca i potrwa jeszcze do 17 sierpnia,
• LEADER/Wsparcie przygotowawcze – nabory trwają w okresie 10 lipca – 31 lipca – w zależności od województwa,
• Premie dla młodych rolników – nabór trwa od 20 sierpnia i potrwa do 16 września.

W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi prowadzone są obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych rozporządzeń wykonawczych określających szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020

MRiRW zakłada, że w roku 2015 ogłoszone zostaną terminy nabory wniosków w odniesieniu do 8 niżej wymienionych instrumentów. Jednak precyzyjnie określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne.

Zgodnie z harmonogramem, w 2015 roku planowane jest jeszcze ogłoszenie następujących naborów:

w sierpniu:
• Modernizacja gospodarstw rolnych,
• Budowa lub modernizacja dróg lokalnych,
• Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości,
• Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),
• Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN,

we wrześniu:
• Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych,
• Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór nieobejmujący rolników,
• Restrukturyzacja małych gospodarstw.

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/PROW-2014-2020-kolejne-8-dzialan-jeszcze-w-tym-roku