RPO – Lubuskie 2020 – ruszają kolejne konkursy

25 sierpnia br. zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu do końca miesiąca 7 konkursów – 2 w ramach Osi Priorytetowej (OP) 7 Równowaga Społeczna i 4 w ramach OP 8 Nowoczesna Edukacja. Ogłoszony zostanie także pierwszy konkurs na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, skierowany do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na Ograniczenie niskiej emisji w miastach. Alokacja w ramach wszystkich ogłoszonych konkursów wynosi blisko 87 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 30 września br.

Najbliższe konkursy:

3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 30 mln zł
Typy projektów:
– Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego;
– Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych;
– Inwestycje z zakresu budownictwa zeroemisyjnego;
– Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.

7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 4 mln zł
Typy projektów:
– tworzenie podmiotów integracji społeczno-zawodowej, m.in CIS, KIS;
– wparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej;
– poszukiwane i testowanie długookresowych źródeł finansowania
podmiotów integracji społecznej.

7.4.2 (ZIT) Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 13 mln zł
Typy projektów:
– tworzenie i działalność podmiotów integracji społecznej;
– wparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej;
– poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej.

8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 10 mln zł
Typy projektów:
– tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego;
– rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne;
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

8.1.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 2,8 mln zł
Typy projektów:
– tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego;
– rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia;
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 5 mln zł
Typy projektów:
Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:
– kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy;
– opieki psychologiczno-pedagogicznej;
– rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów;
– szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.
8.2.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 21,8 mln zł
Typy projektów:
Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:
– kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy;
– opieki psychologiczno-pedagogicznej;
– rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów;
– szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

Więcej na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow