Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 zatwierdzono Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla następujących działań:
– Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
– Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
– Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa
– Działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

Z dokumentem zapoznać się można pod poniższym adresem:
http://rpo.opolskie.pl/docs/szoop_efrr_wersja_2.pdf