W dniu 30 czerwca 2015 r. został ogłoszony konkurs na Kontrakty Samorządowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W dniu 30 czerwca 2015 r. został ogłoszony konkurs na Kontrakty Samorządowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski obejmujące Koncepcję Kontaktu Samorządowego dla następujących działań:

a. 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

b. 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

c. 6.7 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

d. 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

e. 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

f. 9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

g. 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę

h. 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Uprawnione do aplikowania o środki w ramach Kontraktów Samorządowych są zrzeszenia lub związki co najmniej trzech sąsiadujących gmin, które cechują wspólne problemy społeczno-gospodarcze.

Projekty inwestycyjne, które zostaną ujęte w ramach wyłonionych w drodze konkursu Kontraktów Samorządowych, będą rozpatrywane w trybie pozakonkursowym.

Koncepcję Kontraktów Samorządowych można składać od 1 września do 30 października 2015 r. do Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Link do naboru: http://rpo.wzp.pl/wiadomosci/instytucja-zarzadzajaca-regionalnym-programem-operacyjnym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-2014-2020-oglasza-w-dniu-30-czerwca-2015-r