W ramach Programu Inteligentny Rozwój zatwierdzono kryteria wyboru dla kolejnych działań oraz zaktualizowano harmonogram naboru wniosków.

Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) przyjął kryteria wyboru projektów dla kilku działań i poddziałań:
– działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (blisko 584 mln euro na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę potrzebną firmom do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych),
– poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP (blisko 81 mln euro dla mikro, małych i średnich firm na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług),
– poddziałanie3.2.1 Badania na rynek (blisko 1,05 mld euro na wdrożenie przez mikro, małe lub średnie firmy wyników prac badawczo-rozwojowych),
– działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (blisko 453 mln euro dla jednostek naukowych, uczelni i konsorcjów tych podmiotów z firmami na utworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, która będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki).

Ogłoszenie konkursów w ww. działaniach zaplanowano na czerwiec (działanie 4.2) i lipiec (pozostałe działania). Nabory rozpoczną się w sierpniu (działania 2.3.2 i 3.2.1), wrześniu (działanie 2.1) oraz październiku (działanie 4.2). Orientacyjna kwota przeznaczona na te konkursy to kwota ponad 1,8 mld zł.

Szczegółowe informacje:
http://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/program-inteligentny-rozwoj-kryteria-wyboru-projektow-dla-kolejnych-instrumentow-przyjete/

Aktualny harmonogram naborów w ramach PO IR jest dostępny pod linikem:
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/