W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ogłoszono pierwsze kryteria wyboru projektów.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, podczas II posiedzenia w dniach 28-29 kwietnia 2015 r. w Cedrach Wielkich zatwierdził kryteria wyboru projektów dla dwudziestu Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020.

Komitet zatwierdził kryteria wyboru projektów dla następujących Działań i Poddziałań:

Oś Priorytetowa 3 Edukacja

Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego

Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych

Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe

Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie

Poddziałanie 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Oś Priorytetowa 6 Integracja

Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa

Poddziałanie 6.3.3. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej

Oś Priorytetowa 7 Zdrowie

Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne

Oś Priorytetowa 8 Konwersja

Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Oś Priorytetowa 9 Mobilność

Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski

Poddziałanie 9.2.2. Regionalna infrastruktura kolejowa

Działanie 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa

Oś Priorytetowa 10 Energia

Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

Oś Priorytetowa 11 Środowisko

Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych

Działanie 11.2. Gospodarka odpadami

Działanie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej.

Oś Priorytetowa 12 Pomoc techniczna

Działanie 12.1. Pomoc techniczna

Z kryteriami zapoznać się można pod adresem:

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/komitet-monitorujacy-zatwierdzil-pierwszy-zestaw-kryteriow-wyboru-projektow-