Województwo Podlaskie – ruszyły pierwsze konkursy

Konkursy w ramach RPOWP, które ruszyły 31 sierpnia

Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne

– nabór ogłasza Zarząd Województwa, miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89termin 31 sierpnia – 31 grudnia 2015;
– dla samorządów i ich jednostek;
– na utworzenie nowych lub rozwój istniejących terenów inwestycyjnych;
– budżet konkursu – 60 mln zł;

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

– nabór ogłasza Zarząd Województwa, miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89;
– termin 31 sierpnia – 28 grudnia 2015;
– dla organów prowadzących szkoły i placówki (w tym technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych), dla pracodawców i przedsiębiorców, uczelni; organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu;
– na staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców;
– budżet konkursu – 20 mln zł;

Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy
– nabór ogłasza Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 (tam też miejsce składania wniosków);
– termin 31 sierpnia – 11 września;
– dla wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych – mających doświadczenie w aktywizacji zawodowej;
– na programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia, obejmujące m.in. wsparcie psychologiczno-doradcze, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania, staże, praktyki zawodowe;
– budżet konkursu – 12 mln zł;

Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu

– nabór ogłasza Zarząd Województwa, miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89;
– termin 31 sierpnia – 11 września;
– dla m.in. parków krajobrazowych, jednostek zajmujących się monitoringiem środowiska np. RDOŚ, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców;
– na inwentaryzację zasobów przyrodniczych i określenie wartości świadczeń i usług ekosystemowych (np. opracowanie planów zadań ochronnych siedlisk i gatunków Natura 2000, opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody tworzenie dokumentacji na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania na terenie obszarów chronionych)
– oraz budowę i odbudowę infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (trwałe inwestycje w ramach parków krajobrazowych czy rezerwatów przyrody np.: stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody);
– budżet konkursu – 5 mln zł;

Konkurs, który ruszył 14 września

2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie
– nabór ogłasza Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 (tam też miejsce składania wniosków);
– termin 14 – 25 września;
– dla gmin, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i prawnych;
– na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (żłobki i kluby dziecięce)
– budżet konkursu – 21 mln zł;

Więcej na stronie:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1