Województwo Pomorskie zatwierdziło ostateczną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz ogłosiło pierwsze naboru wniosków o dofinansowanie.

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zamykając tym samym proces konsultacji publicznych.

Uchwalony dokument zawiera m.in. Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaktualizowany został również harmonogram naborów wniosków.

Z dokumentami można zapoznać się pod poniższym adresem:
http://www.rpo.pomorskie.eu/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłoszono również pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie:

Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
Terminy naboru wniosków: od 16.11.2015 do 30.12.2015

Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Terminy naboru wniosków: od 07.09.2015 do 25.09.2015

Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne
Terminy naboru wniosków: od 04.01.2016 do 29.01.2016

Szczegółowe informacje na temat ww. naborów:
http://www.rpo.pomorskie.eu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow