Wstępny harmonogram naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął wstępny harmonogram naborów wniosków na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pierwszych konkursów możemy się spodziewać w trzecim kwartale tego roku.

Najpierw zostaną uruchomione środki na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kolejny, czwarty kwartał to uruchomienie dotacji na wsparcie pieczy zastępczej, specjalistyczne poradnictwo rodzinne i asystentów rodziny. Planowany jest także konkurs, w którym zostaną rozdysponowane środki na rozwój samozatrudnienia, czyli na wsparcie finansowe osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do końca roku zaplanowano też konkursy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, a także podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego poprzez rozwój systemów i doposażenie służb ratowniczych. Listopad i grudzień to czas konkursów, które mają rozwinąć cyfryzację administracji i służby zdrowia. Dostępne będą też dotacje na rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego oraz tworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

Z harmonogramem można zapoznać się pod poniższym adresem:
http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/plik/12/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie