Zatwierdzono Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Województwa Lubuskiego oraz ogłoszono pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie.

16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020. Zatwierdzenie tego strategicznego dokumentu oznacza m.in., że można już ogłaszać nabory dla Beneficjentów Programu. Dokument co istotne został zatwierdzony w odniesieniu do wszystkich 10 osi Programu.
W związku z tym 17 czerwca br. ruszy pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubuskiego , w ramach działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Ponadto w tym roku ogłoszone zostaną także 23 konkursy na kwotę blisko 400 mln zł w innych obszarach: gospodarka i innowacje, promocja gospodarcza, gospodarka niskoemisyjna oraz sporo konkursów w obszarze szkoleniowym: edukacja, zmniejszenie wykluczenia, regionalny rynek pracy.

Z zatwierdzonym uszczegółowieniem oraz aktualnym harmonogramem konkursów można zapoznać się pod adresem:
http://rpo.lubuskie.pl/-/szoop-zatwierdzony-ruszaja-pierwsze-nabory-w-wojewodztwie-lubuskim-