Dofinansowanie szkoleń

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

Typy projektów:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
 • a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
  b. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • a. nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
  b. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,
  b. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.
 • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych
 • Typy wnioskodawcy:

  • Powiatowe Urzędy Pracy
  • Alokacja na działanie: 29 793 266 EUR

    Poziom dofinansowania: do 85%.

     Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

     Typy projektów:

     • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy
     • Typy wnioskodawcy:

      • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
      • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
      • organizacje pozarządowe,
      • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
      • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
      • instytucje rynku pracy,
      • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
      • podmioty ekonomii społecznej
      • Alokacja na działanie: 3 927 461 EUR

        Poziom dofinansowania: do 85%.

         Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

         Typy projektów:

         • Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
         • Typy wnioskodawcy:

          • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
          • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
          • organizacje pozarządowe,
          • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
          • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
          • instytucje rynku pracy,
          • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
          • podmioty ekonomii społecznej
          • Alokacja na działanie: 7 107 612 EUR

            Poziom dofinansowania: do 85%.

             Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

             Typy projektów:

             • Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach
             • Typy wnioskodawcy:

              • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
              • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
              • organizacje pozarządowe,
              • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
              • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
              • instytucje rynku pracy,
              • podmioty ekonomii społecznej
              • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
              • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
              • Alokacja na działanie: 8 053 806 EUR

                Poziom dofinansowania: do 85%.

                 Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP

                 Typy projektów:

                 • wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
                 • dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
                 • Typy wnioskodawcy:

                  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                  • organizacje pozarządowe,
                  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                  • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB)
                  • podmioty ekonomii społecznej
                  • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
                  • związki zawodowe
                  • Alokacja na działanie: 15 000 000 EUR

                    Poziom dofinansowania: do 85%.

                     Działanie 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian

                     Typy projektów:

                     • Wsparcie MMSP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące:
                     • a) doradztwo zawodowe;
                      b) poradnictwo psychologiczne,
                      c) pośrednictwa pracy,
                      d) szkolenia i kursy zawodowe,
                      e) staże i praktyki zawodowe134,
                      f) subsydiowane zatrudnienie,
                      g) bon na zasiedlenie

                      Typy wnioskodawcy:

                      • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                      • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                      • organizacje pozarządowe,
                      • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                      • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                      • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB)
                      • podmioty ekonomii społecznej
                      • Alokacja na działanie: 2 000 000 EUR

                        Poziom dofinansowania: do 85%.

                         Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

                         Typy projektów:

                         • Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-mięśniowo-stawowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych (raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne
                         • Wdrożenie programów zdrowotnych dot. chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu
                         • Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych
                         • Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, wdrażanych w oparciu o pogłębioną analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy (w tym realizacja szkoleń i programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie
                         • Typy wnioskodawcy:

                          • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                          • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                          • organizacje pozarządowe,
                          • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                          • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                          • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB)
                          • podmioty ekonomii społecznej
                          • instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia,
                          • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
                          • Alokacja na działanie: 5 053 806 EUR

                            Poziom dofinansowania

                             Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                              – mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                              – średnie przedsiębiorstwa: 45%
                              Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                               Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

                               Typy projektów:

                               • Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:
                               • a. kontrakt socjalny,
                                b. program aktywności lokalnej,
                                c. program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

                                Typy wnioskodawcy:

                                • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej
                                • Alokacja na działanie: 18 918 832 EUR

                                  Poziom dofinansowania: do 85%.

                                   Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

                                   Typy projektów:

                                   • Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
                                   • a. kontrakt socjalny,
                                    b. program aktywności lokalnej,
                                    c. program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

                                    Typy wnioskodawcy:

                                    • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie
                                    • Alokacja na działanie: 8 108 071 EUR

                                      Poziom dofinansowania: do 85%.

                                       Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

                                       Typy projektów:

                                       • Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego
                                       • Typy wnioskodawcy:

                                        • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                                        • stowarzyszenia i porozumienia
                                        • organizacje pozarządowe
                                        • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
                                        • w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                                        • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                                        • instytucje rynku pracy
                                        • podmioty ekonomii społecznej
                                        • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
                                        • Alokacja na działanie: 10 579 256 EUR

                                          Poziom dofinansowania: do 85%.

                                           Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

                                           Typy projektów:

                                           • Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej
                                           • Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej167 tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach
                                           • Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 i 2
                                           • Typy wnioskodawcy:

                                            • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                                            • stowarzyszenia i porozumienia
                                            • organizacje pozarządowe
                                            • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                                            • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                                            • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                                            • instytucje rynku pracy
                                            • podmioty ekonomii społecznej
                                            • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
                                            • Alokacja na działanie: 4 905 000 EUR

                                              Poziom dofinansowania: do 85%.

                                               Działanie 7.5 Usługi społeczne

                                               Typy projektów:

                                               • Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w systemie opieki zastępczej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych, poprzez m.in. działania profilaktyczne, które maja na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, kształcenie i doskonalenie kompetencji osób sprawujących i planujących sprawować pieczę zastępczą oraz rozwój usług towarzyszących procesowi usamodzielniania
                                               • Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym niepełnosprawnych, starszych i dzieci), również poprzez tworzenie mieszkań chronionych/ wspomaganych
                                               • Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkań o charakterze wspieranym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
                                               • Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
                                               • Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)
                                               • Typy wnioskodawcy:

                                                • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                                                • stowarzyszenia i porozumienia
                                                • organizacje pozarządowe
                                                • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                                                • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                                                • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                                                • instytucje rynku pracy
                                                • podmioty ekonomii społecznej
                                                • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
                                                • Alokacja na działanie: 5 053 806 EUR

                                                  Poziom dofinansowania

                                                   Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                                                    – mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                                                    – średnie przedsiębiorstwa: 45%
                                                    Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                                                     Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej

                                                     Typy projektów:

                                                     • Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych i promocyjnych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES, zgodnie z KPRES przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej
                                                     • Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej
                                                     • Typy wnioskodawcy:

                                                      • Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej
                                                      • Alokacja na działanie: 14 161 419 EUR

                                                        Poziom dofinansowania

                                                         Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                                                          Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

                                                          Typy projektów:

                                                          • Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego190, w tym również nowych ośrodków wychowania przedszkolnego i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
                                                          • Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, poprzez
                                                          • a) zajęcia specjalistyczne, w tym: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne,
                                                           b) gimnastyka korekcyjna,
                                                           c) zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne

                                                          • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
                                                          • a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
                                                           b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
                                                           c) studia podyplomowe;
                                                           d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
                                                           e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi

                                                           Typy wnioskodawcy:

                                                           • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                                                           • stowarzyszenia i porozumienia
                                                           • organizacje pozarządowe
                                                           • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                                                           • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                                                           • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                                                           • podmioty ekonomii społecznej
                                                           • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
                                                           • Alokacja na działanie: 12 413 483 EUR

                                                             Poziom dofinansowania

                                                              Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

                                                              Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

                                                              Typy projektów:

                                                               Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

                                                              • Kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, poprzez:
                                                              • a) realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,
                                                               b) realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
                                                               c) realizację zajęć rozwijających uzdolnienia,
                                                               d) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania,
                                                               e) otworzenie klas o autorskim profilu nauczania,
                                                               f) organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów,
                                                               g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym w celu realizacji programów edukacyjnych;
                                                               h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
                                                               i) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
                                                               j) realizacja zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych;
                                                               k) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

                                                              • Tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
                                                              • Doradztwo i opieki psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki)
                                                              • Rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym
                                                              • Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
                                                              • Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki)
                                                              • Typy wnioskodawcy:

                                                               • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                                                               • stowarzyszenia i porozumienia
                                                               • organizacje pozarządowe
                                                               • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                                                               • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                                                               • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                                                               • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                                                               • podmioty ekonomii społecznej
                                                               • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
                                                               • Alokacja na działanie: 6 120 927 EUR

                                                                 Poziom dofinansowania

                                                                  Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

                                                                  Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

                                                                  Typy projektów:

                                                                  • Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
                                                                  • Typy wnioskodawcy:

                                                                   • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                                                                   • stowarzyszenia i porozumienia
                                                                   • organizacje pozarządowe
                                                                   • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                                                                   • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                                                                   • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                                                                   • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                                                                   • instytucje rynku pracy,
                                                                   • podmioty ekonomii społecznej
                                                                   • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
                                                                   • Alokacja na działanie: 7 580 709 EUR

                                                                     Poziom dofinansowania

                                                                      Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

                                                                      Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

                                                                      Typy projektów:

                                                                      • Programy wspierające kształcenie zawodowe w zakresie:
                                                                      • 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
                                                                       a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
                                                                       b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
                                                                       c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
                                                                       d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
                                                                       2. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez:
                                                                       a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU dla określonej branży;
                                                                       b) wsparcie realizacji zadań przez CKZiU dla określonych branż.
                                                                       3. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego,poprzez:
                                                                       a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu;
                                                                       b) tworzenie SzPiK;
                                                                       c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego

                                                                       Typy wnioskodawcy:

                                                                       • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                                                                       • Alokacja na działanie: 34 922 410 EUR

                                                                         Poziom dofinansowania

                                                                          Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

                                                                          Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

                                                                          Typy projektów:

                                                                          • Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie, tzw. biednych pracujących) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej (kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych) uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
                                                                          • Typy wnioskodawcy:

                                                                           • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                                                                           • stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                                                                           • organizacje pozarządowe,
                                                                           • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                                                                           • instytucje rynku pracy,
                                                                           • podmioty ekonomii społecznej,
                                                                           • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
                                                                           • Alokacja na działanie: 6 000 000 EUR

                                                                             Poziom dofinansowania

                                                                              Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

powrót