Dofinansowanie szkoleń

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Typy inwestycji:

  Wsparcie ukierunkowane na:

 • 8.1.A. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • 8.1.B. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji
 • 8.1.C instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
 • 8.1.D instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
 • 8.1.E instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych
 • Typy wnioskodawców:

  • Powiatowe urzędy pracy
  • Grupa docelowa:
   osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane jako bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnaściami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach należące do I lub II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

   Alokacja na działanie: 86 313 071 EUR

    Poziom dofinansowania: do 85%.

     Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

     Typy inwestycji:

     • 8.2.A. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej
     • 8.2.C. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
     • 8.2.D. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
     • 8.2.E. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych
     • 8.2.F. realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES
     • Typy wnioskodawców:

      • fundacje
      • organizacje pracodawców
      • osoby prowadzące działalność gospodarczą
      • przedsiębiorcy
      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
      • jednostki organizacyjne jst
      • samorządy gospodarcze i zawodowe
      • stowarzyszenia i organizacje społeczne
      • szkoły lub placówki oświatowe
      • uczelnie wyższe
      • wspólnoty samorządowe
      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
      • jednostki organizacyjne jst
      • Grupa docelowa:
       8.2.A do 8.2.E:
       • osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
       8.2.F:
       • osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne;
       • pracodawcy

       Alokacja na działanie: 21 578 268 EUR

        Poziom dofinansowania: do 85%.

         Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

         Typy inwestycji:

         • 8.3.A. Bezzwrotne dotacje obejmujące:
         • – doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
          – przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
          – wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe

          – przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
          Preferowane będą projekty:
          – generujące nowe miejsca pracy;
          – koncentrujące się na terenie powiatów o najwyższej stopie bezrobocia;
          – koncentrujące się na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej
          – rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, które znajdą się na wykazie IZ RPO WD;

          Typy wnioskodawców:

          • fundacje
          • organizacje pracodawców
          • osoby prowadzące działalność gospodarczą
          • przedsiębiorcy
          • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
          • jednostki organizacyjne jst
          • samorządy gospodarcze i zawodowe
          • stowarzyszenia i organizacje społeczne
          • szkoły lub placówki oświatowe
          • uczelnie wyższe
          • wspólnoty samorządowe
          • podmiot wdrażający instrument finansowy
          • Grupa docelowa:
           8.3.A:
           • osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
           8.3.B:
           • osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach;
           • pozostałe osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 30 roku życia.

           Alokacja na działanie: 55 000 000 EUR

            Poziom dofinansowania: do 85%.

             Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

             Typy inwestycji:

             • 8.4.A. Aktywizacja zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki
             • Nazwa działania:
              Poddziałanie nr 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
              Poddziałanie nr 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF
              Poddziałanie nr 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AJ
              Poddziałanie nr 8.4.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT

              Typy wnioskodawców:

              • fundacje
              • organizacje pracodawców
              • osoby prowadzące działalność gospodarczą
              • przedsiębiorcy
              • jednostki samorządu terytorialnego
              • jednostki organizacyjne jst
              • stowarzyszenia
              • wspólnoty mieszkaniowe
              • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje
              • spółdzielnie
              • związki zawodowe
              • placówki systemu oświaty
              • inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne
              • Grupa docelowa:
               • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
               • osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

               Alokacja na działanie: 39 143 944 EUR

                Poziom dofinansowania: do 85%.

                 Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych

                 Typy inwestycji:

                 • 8.5.A. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez: wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym w szczególności:
                 • – doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
                  – poradnictwo psychologiczne;
                  – pośrednictwo pracy;
                  – szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
                  – staże, praktyki zawodowe;
                  – subsydiowanie zatrudnienia;
                  – dodatek relokacyjny;
                  – wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

                  Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji.

                  Typy wnioskodawców:

                  • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością;
                  • spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego
                  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                  • jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne
                  • spółdzielnie
                  • uczelnie
                  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
                  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
                  • fundacje
                  • stowarzyszenia
                  • związki zawodowe
                  • organizacje pracodawców
                  • samorząd gospodarczy i zawodowy
                  • wspólnoty mieszkaniowe
                  • szkoły
                  • placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty
                  • Grupa docelowa:
                   pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych Zgodnie z zapisanymi w RPO WD 2014-2020 kierunkami wsparcia uczestnikami projektu mogą być również osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wsparcie rozwojowe na rzecz MŚP (w tym właściceli przedsiębiorstw) będzie udzielane na zasadach podejścia popytowego w ramach działania 8.6.

                   Alokacja na działanie: 8 000 000 EUR

                    Poziom dofinansowania: do 85%.

                     Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

                     Typy inwestycji:

                     • 8.6.A. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez: usługi pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w tym w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych. Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji
                     • Działanie zostanie skoncentrowane na:
                      • branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy (w oparciu o regionalne badania i analizy oraz wskazane smart specialisations z uwzględnieniem jednolitej metodologii określania branż na podstawie danych dostępnych w ramach statystyki publicznej);
                      • pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (np. osobach po 50 roku życia, pracownikach o niskich kwalifikacjach);
                      • w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy.

                      Typy wnioskodawców:

                      • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością
                      • spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego
                      • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                      • jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne
                      • spółdzielnie
                      • uczelnie
                      • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
                      • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
                      • fundacje
                      • stowarzyszenia
                      • związki zawodowe
                      • organizacje pracodawców
                      • samorząd gospodarczy i zawodowy
                      • wspólnoty mieszkaniowe
                      • szkoły
                      • placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty
                      • Grupa docelowa:
                       mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy

                       Alokacja na działanie: 16 000 000 EUR

                        Poziom dofinansowania: do 85%.

                         Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

                         Typy inwestycji:

                         • 8.7.A. Wdrożenie programów profilaktycznych w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne
                         • 8.7.B. Opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe)
                         • 8.7.C. Programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej
                         • Programy zdrowotne powinny być ukierunkowane na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

                          Typy wnioskodawców:

                          • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                          • jednostki organizacyjne jst
                          • przedsiębiorcy
                          • osoby prowadzące działalność gospodarczą
                          • organizacje pozarządowe
                          • podmioty ekonomii społecznej
                          • podmioty lecznicze
                          • Grupa docelowa:
                           Pracownicy i pracodawcy dolnośląscy

                           Alokacja na działanie: 28 287 888 EUR

                            Poziom dofinansowania: do 85%.

                             Działanie 9.1 Aktywna integracja

                             Typy wnioskodawców:

                              W zakresie projektów typu 9.1.A.:

                             • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                             • jednostki organizacyjne j.s.t.
                             • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
                             • organizacje pozarządowe
                             • lokalne grupy działania
                             • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne
                             • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
                             • PFRON
                             • W zakresie projektów typu 9.1.B.:

                             • Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, Ośrodki Kuratorskie/ Ministerstwo Sprawiedliwości
                             • organy prowadzące Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
                             • W zakresie projektów typu 9.1.C.:

                             • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                             • jednostki organizacyjne j.s.t.
                             • organizacje pozarządowe
                             • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne
                             • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
                             • lokalne grupy działania
                             • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
                             • Typy inwestycji:

                              • 9.1.A. Projekty na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.
                              • 9.1.B. Projekty na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin.
                              • 9.1.C. Wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej.
                              • Grupa docelowa:
                               W zakresie projektów typu 9.1.A.:
                               • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
                               • najbliższe otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

                               W zakresie projektów typu 9.1.B.:
                               • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby przebywające w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii);
                               • rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

                               W zakresie projektów typu 9.1.C.:
                               • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
                               • rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

                               Alokacja na działanie: 100 926 219 EUR

                                Poziom dofinansowania: do 85%.

                                 Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

                                 Typy wnioskodawców:

                                  W zakresie projektów typu 9.1.A.:

                                 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                                 • jednostki organizacyjne j.s.t.
                                 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
                                 • organizacje pozarządowe
                                 • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
                                 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne
                                 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
                                 • podmioty lecznicze (jako partner w projekcie)
                                 • Typy inwestycji:

                                  • 9.2.A. Usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności
                                  • 9.2.B. Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
                                  • 9.2.C. Mieszkania wspomagane
                                  • Grupa docelowa:
                                   • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
                                   • rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –jedynie jako element projektu właściwego;
                                   • dzieci w zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej;
                                   • kandydaci na rodziny zastępcze, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

                                   Alokacja na działanie: 25 000 000 EUR

                                    Poziom dofinansowania: do 85%.

                                     Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

                                     Typy wnioskodawców:

                                      Podmiotem aplikującym o środki w ramach Działania 9.3 (liderem) może być wyłącznie podmiot leczniczy. Projekt może być realizowany w ramach partnerstwa także z podmiotem innym niż podmiot leczniczy, tj.:

                                     • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                                     • jednostki organizacyjne j.s.t.
                                     • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
                                     • organizacje pozarządowe
                                     • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
                                     • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne
                                     • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne
                                     • Typy inwestycji:

                                      • 9.3.A. opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
                                      • 9.3.B. wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi
                                      • Grupa docelowa:
                                       • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
                                       • dzieci objęte programem wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji w szczególności pochodzący z grupy docelowej CT9;
                                       • rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –jedynie jako element projektu właściwego.

                                       Alokacja na działanie: 10 000 000 EUR

                                        Poziom dofinansowania: do 85%.

                                         Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej

                                         Typy inwestycji:

                                         • 9.4.A. 1. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych realizowane w sposób komplementarny w ramach modułów:
                                         • – Usług animacji i inkubacji lokalnej
                                          – Usług rozwoju ekonomii społecznej
                                          – Usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych

                                         • 9.4.B. Koordynacja w zakresie ekonomii społecznej w regionie
                                         • Typy wnioskodawców:

                                          • 9.4.A. Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
                                          • 9.4.B. Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
                                          • Grupa docelowa:

                                           9.4.A.
                                           • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej;
                                           • podmioty ekonomii społecznej;
                                           • przedsiębiorstwa społeczne;
                                           • organizacje pozarządowe;
                                           • instytucje wspierające ekonomię społeczną;
                                           • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy ww.podmiotów;
                                           • przedstawiciele nauki i biznesu;
                                           • podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;
                                           •społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych)

                                           9.4.B.
                                           • przedsiębiorstwa społeczne;
                                           • podmioty ekonomii społecznej;
                                           • organizacje pozarządowe;
                                           • instytucje wspierające ekonomię społeczną;
                                           • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy ww.podmiotów;
                                           • przedstawiciele nauki i biznesu

                                           Alokacja na działanie: 8 000 000 EUR

                                            Poziom dofinansowania: do 85%.

                                             Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

                                             Typy wnioskodawców:

                                              • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                                              • jednostki organizacyjne jst;
                                              • organizacje pozarządowe;
                                              • organy prowadzące Publiczne i niepubliczne przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego;
                                              • przedsiębiorcy

                                              Typy inwestycji:

                                              • 10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
                                              • 10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowanie przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
                                              • 10.1.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
                                              • Grupa docelowa:
                                               Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
                                               • rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie

                                               Alokacja na działanie: 27 650 000 EUR

                                                Poziom dofinansowania: do 85%.

                                                 Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

                                                 Typy wnioskodawców:

                                                 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                                                 • jednostki organizacyjne jst
                                                 • organizacje pozarządowe
                                                 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne
                                                 • Typy inwestycji:

                                                  • 10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjność, pracy zespołowej
                                                  • 10.2.B. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
                                                  • 10.2.C. Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki
                                                  • 10.2.D. Wsparcie w zakresie pracy z uczniem, uczniem młodszym przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia
                                                  • 10.2.E. Doradztwo edukacyjno– zawodowe i opieka psychologiczno- pedagogiczna, dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).
                                                  • 10.2.F. Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.
                                                  • 10.2.G. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjność, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
                                                  • 10.2.H. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno- pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki) m. in.: współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
                                                  • Grupa docelowa:
                                                   Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);
                                                   • rodzice/opiekunowie prawni uczniów;
                                                   • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne;
                                                   • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół

                                                   Alokacja na działanie: 51 350 000 EUR

                                                    Poziom dofinansowania: do 85%.

                                                     Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

                                                     Typy wnioskodawców:

                                                     • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
                                                     • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                                                     • jednostki organizacyjne jst
                                                     • organizacje pozarządowe
                                                     • przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu
                                                     • uczelnie wyższe
                                                     • Typy inwestycji:

                                                      • 10.3.A. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym osób starszych oraz o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT.
                                                      • Grupa docelowa:
                                                       Osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadające największe potrzeby w dostępie do
                                                       edukacji, w tym m. in osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 25 lat i więcej, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne.

                                                       Alokacja na działanie: 17 899 897 EUR

                                                        Poziom dofinansowania: do 85%.

                                                         Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

                                                         Typy wnioskodawców:

                                                         • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                                                         • jednostki organizacyjne jst
                                                         • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe
                                                         • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego
                                                         • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
                                                         • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące
                                                         • działalność edukacyjno-szkoleniową
                                                         • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. Ustawy o systemie oświaty
                                                         • Typy inwestycji:

                                                          • 10.4.A. Organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki zawodowe:
                                                          • a)praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych;
                                                           b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego

                                                          • 10.4.B. Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku, poprzez udział przedsiębiorców w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, co pozwoli na efektywne zarządzanie ofertą edukacyjną i szkoleniową szkół i placówek
                                                          • 10.4.C. Działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
                                                          • 10.4.D. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek m.in. poprzez:
                                                          • a) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);
                                                           b) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego

                                                          • 10.4.E Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy
                                                          • 10.4.F. Kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych, zainteresowanych kształceniem z własnej inicjatywy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla osób dorosłych
                                                          • 10.4.G. Organizacja tradycyjnych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (m.in. kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych) we współpracy z pracodawcami
                                                          • 10.4.H. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach)
                                                          • 10.4.I. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
                                                          • Alokacja na działanie: 59 281 196 EUR

                                                            Poziom dofinansowania: do 85%.

  powrót