Dofinansowanie szkoleń

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

Typy inwestycji:

 • Wsparcie na rzecz upowszechnienia wysokiej jakości wychowania przedszkolnego
 • Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) w tym w szczególności: poprawa jakości usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pomoc stypendialna, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, staże
 • Wsparcie nauczycieli prowadzących kształcenie ogólne poprzez doskonalenie ich umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)
 • Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych
 • Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty
 • Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego
 • Typy wnioskodawców:

  • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty, instytucje naukowe w tym uczelnie
  • Alokacja na działanie: 60 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania: 85%

     Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

     Typy inwestycji:

      Projekty grantowe (tzw. „bon na szkolenie”) obejmujące:

     • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych
     • rozwijanie kompetencji i umiejętności osóbdorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe
     • poradnictwo edukacyjno-zawodowe skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej
     • szkolenia i kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy nieuwzględnione w 1 i 2 typie projektu
     • Projekty grantowe (tzw. bon na szkolenie) dotyczące pozaszkolnych formy kształcenia dorosłych, takie jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.

      Typy wnioskodawców:

      • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności podmioty prowadzące kształcenie i szkolenie osób dorosłych w systemie formalnym i pozaformalnym
      • Alokacja na działanie: 45 000 000 EUR

        Poziom dofinansowania: 85%

         Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

         Typy inwestycji:

         • Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia
         • Popularyzacja kształcenia zawodowego wśród gimnazjalistów
         • Typy wnioskodawców:

          • Wszystkie podmioty, w szczególności organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych; a także pracodawcy i przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe, w tym uczelnie
          • Alokacja na działanie: 44 830 000 EUR

            Poziom dofinansowania: 90%

             Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

             Typy inwestycji:

             • Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społecznozawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz
              zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracyjną, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
             • Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczonych
             • Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ
             • Działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie w połączeniu z działaniami aktywnej integracji)
             • Typy wnioskodawców:

              • instytucje pomocy i integracji społecznej
              • organizacje pozarządowe działające w obszarze i na rzecz aktywnej integracji
              • podmioty ekonomii społecznej
              • kościoły i związki wyznaniowe
              • jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z
               instytucjami pomocy i integracji społecznej)
              • Alokacja na działanie: 40 000 000 EUR

                Poziom dofinansowania: 95%

                 Działanie: 7.2 Rozwój usług społecznych

                 Typy inwestycji:

                 • Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności świadczonych w lokalnej społeczności, w tym w miejscu zamieszkania, mieszkaniach o charakterze wspieranym, ośrodkach zapewniających opiekę dzienną, ośrodkach zapewniających opiekę całodobową
                 • Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych
                 • Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego (wspomaganego, treningowego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspieranym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
                 • Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, wsparcie projektów teleopieki
                 • Wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
                 • Typy wnioskodawców:

                  • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe
                  • Alokacja na działanie: 11 000 000 EUR

                    Poziom dofinansowania: 95%

                     Działanie: 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społecznogospodarczym województwa podlaskiego

                     Typy inwestycji:

                     • Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej65 działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące łącznie typy usług:
                     • – usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), w tym: działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne oraz przygotowanie i wsparcie lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać te działania;
                      – usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym: działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (w tym np. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe), działania ukierunkowane na ekonomizowanie istniejących organizacji poprzez podjęcie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz przygotowanie grup założycielskich;
                      – usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), w tym: doradztwo prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe, finansowe, przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju;
                      – wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym

                     • Realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej działania mające na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie
                     • Typy wnioskodawców:

                      • przedsiębiorstwa społeczne,
                      • podmioty ekonomii społecznej
                      • osoby fizyczne w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie działań związanych z nabyciem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia
                      • przedsiębiorstwa społecznego podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
                      • instytucja rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w obszarze usług animacyjnych
                      • jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych
                      • przedsiębiorstw i mediów w zakresie usług animacyjnych
                      • Poziom dofinansowania: 95%

  powrót