Dofinansowanie szkoleń

WSTĘP

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Beneficjentami PO WER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne m.in.:

 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe,
 • niepubliczne agencje zatrudnienia,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • minister właściwy ds. gospodarki,
 • minister właściwy ds. zdrowia,
 • minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
 • podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie, szpitale kliniczne, instytuty badawcze),
 • publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Grupami docelowymi działań realizowanych w ramach PO WER będą m.in:

 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24. roku życia bez,
 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29. roku życia bez pracy w odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pracodawcy i ich pracownicy,
 • osoby objęte programami profilaktycznymi,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • społeczność romska.

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
W porównaniu z Programem Kapitał Ludzki w obecnym okresie programowania, PO WER będzie miał niższą alokację. 75 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zarządzanych przez regiony.

Podział na osie priorytetowe:

OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY
W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

OŚ II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI
W ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji realizowane będą działania dotyczące wdrożenia reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform. Z uwagi na powyższe oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dotyczy wszystkich czterech celów tematycznych wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W osi priorytetowej II zostały zatem skupione działania dotyczące

 1. promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników,
 2. promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją,
 3. inwestowania w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie oraz
 4. wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.

OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
W ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa mazowieckiego) oraz przejściowych (województwo mazowieckie). Zasięg oddziaływania uczelni ma charakter ponadregionalny. Działalność dydaktyczna uczelni nie jest ograniczona wyłącznie do terytorium regionu, w którym mają one siedzibę. Uczelnie mogą prowadzić działania na dowolnym obszarze i kierować swoją ofertę dydaktyczną do osób spoza danego regionu oraz do cudzoziemców. W konsekwencji skala oddziaływania tych przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i nie jest zasadne wyodrębnienie specyficznych działań ze względu na kategorię regionu.

OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
Celem projektów innowacyjnych i przedsięwzięć ponadnarodowych jest wypracowanie nowych rozwiązań, których zastosowanie i wykorzystanie dotyczy całego kraju. Ten rodzaj przedsięwzięć stanowi narzędzie realizacji różnych polityk publicznych – w przypadku Polski potrzeba wypracowania nowych rozwiązań w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych, a także zwiększenia mobilności ponadnarodowej i wymiany doświadczeń.

2. Rejestr Usług Rozwojowych – PARP

Jednym z kluczowych elementów systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych będzie Rejestr Usług Rozwojowych prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Znajdzie się w nim informacja o podmiotach świadczących usługi rozwojowe oraz o ich ofercie, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i łatwy wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Rejestr będzie pozwalać także na ocenę każdej usługi. Będzie on otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (m.in. przedsiębiorców).

Obecnie trwają prace konsultacyjne dotyczące kształtu Rejestru, jego funkcjonalności i zasobów.

powrót