Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Województwo Kujawsko-Pomorskie
W dniu 8 kwietnia br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą NR 15/470/14 przyjął czwartą wersję projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten uwzględnia uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, innych ministerstw resortowych, Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego.   Alokacja środków:
Więcej informacji
Województwo Lubelskie
Pierwsze działania związane z pisaniem Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 rozpoczęły się w 2012 roku. Pracownicy Departamentu RPO uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach organizowanych w całym województwie przez różne środowiska, m.in. organizacje pozarządowe i samorządy. W lipcu 2013 roku światło dzienne ujrzał wstępny projekt RPO 2014-2020, po czym rozpoczęły się jego konsultacje społeczne. Przygotowywany od 2012 roku Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 w dniu 16 kwietnia 2014r. trafił do Komisji Europejskiej. W tym momencie rozpoczął się kluczowy etap na drodze do jego zatwierdzenia. Kształt nowego Regionalnego Programu Operacyjnego powstał po blisko 2 latach. W tym czasie na jego temat wypowiedzieli się m.in. przedsiębiorcy, samorządowcy, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Jego przyjęcie przez Komisję Europejską (KE) jest najważniejszym etapem prac nad uruchomieniem środków unijnych w latach 2014-2020 w regionie.
Więcej informacji
Województwo Lubuskie
Po konsultacjach społecznych i pozytywnej opinii Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, marszałek Elżbieta Polak 10 kwietnia oficjalnie wysłała Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 do Komisji Europejskiej w Brukseli. Po zatwierdzeniu tego Programu, ruszą wypłaty funduszy europejskich dla regionu, czyli 906,1 mln euro do roku 2020. Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa lubuskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze unijne zostały podzielone w następujący sposób:
Więcej informacji
Województwo Łódzkie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 będzie realizowany poprzez 6 Osi priorytetowych, odpowiadających celom tematycznym pakietu legislacyjnego KE oraz Oś priorytetową Pomoc techniczna. Alokacja środków przeznaczonych na poszczególne osie:
Więcej informacji
Województwo Mazowieckie
Zarząd Województwa Mazowieckiego, Uchwałą nr. 496/338/14 z dnia 8 kwietnia br. przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 1.3), który został w dniu 10 kwietnia br., przekazany do Komisji Europejskiej celem zaopiniowania. Celem głównym programu jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”. Cele strategiczne: 1. „Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach”. 2. „Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację”. 3. „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”.
Więcej informacji
Województwo Małopolskie
1 kwietnia 2014 r Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął czwartą wersje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Dokument został przekazany 9 kwietnia 2014 r. do Komisji Europejskiej w celu wynegocjowania jego ostatecznego kształtu. Na realizację programu zostanie przeznaczone 2 875,45 mln euro z funduszy europejskich, w tym 2 073,52 mln ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 801,93 mln ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji
Województwo Opolskie
9 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 4910/2014 projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, który został przekazany do Komisji Europejskiej poprzez elektroniczny system wymiany danych SFC2014. Alokacja środków:
Więcej informacji
Województwo Podkarpackie
Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 9 kwietnia 2014 roku przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Dokument ten uwzględnia opinię przesłaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 8 kwietnia 2014 r. na temat zgodności projektu RPO z dnia 1 kwietnia br. z zapisami Umowy Partnerstwa, jak również wnioski z konsultacji społecznych.
Więcej informacji
Województwo Podlaskie
2 stycznia 2014 roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. W ciągu najbliższych 7 lat na inwestycje współfinansowane z unijnych pieniędzy woj. podlaskie otrzyma 1,21 mld euro. W nowej perspektywie finansowej największy nacisk kładziony będzie na inwestowanie w badania i rozwój, małe i średnie przedsiębiorstwa, w nowoczesne technologie i gospodarkę niskoemisyjną. Wsparcie będzie też skierowane na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Więcej informacji
Województwo Pomorskie
W dniu 9 kwietnia br. projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 został przekazany Komisji Europejskiej. Województwo Pomorskie wysłało do Komisji Europejskiej projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do końca roku – po etapie negocjacji z komisarzami – program zostanie przyjęty. Komisja Europejska oceni teraz zgodność programu z rozporządzeniem ogólnym i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy, a także z Umową Partnerstwa. KE przedstawi swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia projekt programu. Najpóźniej po 6 miesiącach od daty otrzymania projektu RPO WP 2014-2020 Komisja Europejska musi podjąć decyzje o jego przyjęciu (po przyjęciu przez Komisję Umowy Partnerstwa), pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostaną uwzględnione.
Więcej informacji
Województwo Śląskie
Projekt Programu przewiduje następujące priorytety (wraz z proponowanymi kwotami wkładu finansowego UE):
Więcej informacji
Województwo Świętokrzyskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ 2014 – 2020) stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. RPOWŚ 2014 – 2020 jest programem ukierunkowanym na rozwój gospodarki. Polityka rozwoju regionu realizowana w oparciu o Program skoncentrowana została w znacznym stopniu na umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz budowaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw, obejmując obszary takie jak B+R, zasobooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę oraz nowoczesną komunikację. Interwencja Programu została również zaplanowana w obszarach rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji, a także zwiększania dostępu wysokiej jakości usług publicznych.
Więcej informacji
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizował będzie cele unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także osiągał będzie rezultaty wskazane w Umowie Partnerstwa poprzez koncentrację tematyczną i terytorialną wsparcia na przedsięwzięciach odnoszących się do następujących osi priorytetowych wraz z alokacją:
Więcej informacji
Województwo Wielkopolskie
W kwietniu 2014 r. został zatwierdzony projekt WRPO na lata 2014 – 2020 i został wysłany do Komisji Europejskiej. Wielkopolska otrzyma z Unii Europejskiej na WRPO 2014+ łącznie 2 447,9 mln euro. 72,11% tej kwoty, czyli 1 765,2 mln euro będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 27,89% (682,7 mln euro) to środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W porównaniu do wyjściowej kwoty (2 196,6 mln euro) pieniędzy będzie więcej aż o 251,3 mln euro (EFRR – o 206,5 mln euro, a EFS – o 44,8 mln euro). Alokacja środków:
Więcej informacji
Województwo Dolnośląskie
Po zakończeniu konsultacji w regionie oraz negocjacji z Rządem Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w dniu 8 kwietnia br. Został on przekazany do Komisji Europejskiej poprzez specjalny system elektronicznej wymiany danych (SFC2014). Tym samym rozpoczął się ostatni etap prac nad Programem, którym są negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu z Komisją. Po zatwierdzeniu Programu przez Komisję Europejską na Dolny Śląsk trafi 2,25 mld EUR, tj. ponad 9 mld PLN. Efektem realizacji Programu będzie między innymi wzrost konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i gospodarczej, a także tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w naszym regionie. Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze unijne zostały podzielone w następujący sposób:
Więcej informacji
Województwo Zachodniopomorskie
10 kwietnia 2014r. projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, w wersji przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 8 kwietnia br., wysłany został do Komisji Europejskiej. Przekazanie projektu Programu służbom Komisji Europejskiej oznacza przejście do finalnego etapu prac związanych z uruchomieniem w regionie wsparcia w ramach polityki spójności w perspektywie 2014-2020. Wcześniej projekt RPO WZ podlegał dwukrotnie konsultacjom społecznym, został również pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE.
Więcej informacji

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

powrót