Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Województwo Pomorskie

W dniu 9 kwietnia br. projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 został przekazany Komisji Europejskiej. Województwo Pomorskie wysłało do Komisji Europejskiej projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do końca roku – po etapie negocjacji z komisarzami – program zostanie przyjęty. Komisja Europejska oceni teraz zgodność programu z rozporządzeniem ogólnym i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy, a także z Umową Partnerstwa. KE przedstawi swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia projekt programu. Najpóźniej po 6 miesiącach od daty otrzymania projektu RPO WP 2014-2020 Komisja Europejska musi podjąć decyzje o jego przyjęciu (po przyjęciu przez Komisję Umowy Partnerstwa), pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostaną uwzględnione.

powrót