Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Województwo Mazowieckie

Zarząd Województwa Mazowieckiego, Uchwałą nr. 496/338/14 z dnia 8 kwietnia br. przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 1.3), który został w dniu 10 kwietnia br., przekazany do Komisji Europejskiej celem zaopiniowania.

Celem głównym programu jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Cele strategiczne:
1. „Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach”.
2. „Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację”.
3. „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”.

powrót