Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

10 kwietnia 2014r. projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, w wersji przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 8 kwietnia br., wysłany został do Komisji Europejskiej. Przekazanie projektu Programu służbom Komisji Europejskiej oznacza przejście do finalnego etapu prac związanych z uruchomieniem w regionie wsparcia w ramach polityki spójności w perspektywie 2014-2020.

Wcześniej projekt RPO WZ podlegał dwukrotnie konsultacjom społecznym, został również pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE.

powrót