Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ INTERREG EUROPA

budżet programu: 359 mln euro z EFRR
obszar wsparcia: zasięg geograficzny: współpracę mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii

Program będzie w dalszym ciągu wspierał wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród władz i instytucji publicznych, które decydują o rozwoju regionów. Celem jest poprawa realizacji polityk rozwoju regionalnego. Instytucje z różnych części Europy, w ramach konsorcjów partnerskich, będą wspólnie pracować nad wybraną dziedziną polityki (przykładowo: tworzeniem i rozwojem klastrów,tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego etc.), tak aby ulepszyć istniejące rozwiązania lub stworzyć nowe mechanizmy. Tematyka programu obejmie: wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Oś. 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje

1.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, związanych z infrastrukturą badań i innowacji i podnoszeniem.
zdolności.

1.2 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, wspierających wprowadzanie innowacji przez podmioty prowadzące działalność w ramach regionalnych łańcuchów innowacji w obszarach
„inteligentnej specjalizacji” i szans innowacyjnych.

Oś 2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

2.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach, EWT, wspierających MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia.

Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna

3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Oś. 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, w obszarze ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

4.2 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, służących zwiększaniu efektywnego gospodarowania zasobami, ekologicznego wzrostu gospodarczego i ekoinnowacji oraz zarządzania efektami działalności środowiskowej.

 

powrót