Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko( POIiŚ) na lata 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną (np. produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie OZE), ochronę środowiska (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych), przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu (np. zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.), infrastrukturę transportową (np. rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T) i bezpieczeństwo energetyczne (np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej). Środki unijne z programu(budżet programu wynosi ponad 27,5 mld euro)przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

powrót