Inne

Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki

Beneficjent: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu.

Opis projektu:

Celem realizacji projektu było powstanie Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki której działalność polega na realizacji regionalnych celów społecznych i gospodarczych m.in. poprzez tworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a pozostałymi uczestnikami regionalnego i lokalnego rynku, intensyfikację regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości, przyspieszenie i ułatwienie obiegu informacji i wdrożenia zaawansowanych technologii.

Zakres projektu obejmuje:

  • prace modernizacyjne i przebudowa infrastruktury Pałacu Młodzieży,
  • zakup mebli do pomieszczeń Centrum,
  • zakup sprzętu komputerowego i informatycznego na potrzeby Centrum,
  • zakup oprogramowania i systemów informatycznych na potrzeby Centrum.

Wartość projektu 2 500 000,00 zł
Dofinansowanie 1 828 687,50 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót