Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 
Program Polska Cyfrowa to nowy program krajowy w porównaniu z perspektywą finansową na lata 2007-2013. W ramach Programu wspierane będą przykładowe inwestycje:
• poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
• rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
• zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Beneficjentami Programu będą:
• jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
• jednostki naukowe,
• państwowe organizacje kultury,
• organizacje pozarządowe,
• przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

powrót